1. Na základě nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (Doporučený postup č.
  10/2020) se povolují návštěvy klientů Domova Vesalius za níže stanovených podmínek:
  • a. Návštěvy se povolují od pondělí 25.5.2020, pokud vláda ČR (či jiná státní instituce)
   nerozhodnou jinak
  • b. Maximální počet osob jsou dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase
  • c. Maximální doba návštěvy jsou dvě hodiny
  • d. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci
   osob a za dodržení odstupů (min. 2 metry)
  • e. Návštěva může probíhat uvnitř nebo ve venkovním posezení
  • f. Každá návštěva má povinnost ohlásit se na sesterně (3 NP, tel. číslo 597 457 874),
   kde sestra provede následné úkony (bez vykonání těchto úkonů se návštěva
   nepovoluje):

   • i. Sestra na službě změří teplotu návštěvě (pokud je naměřeno 37,0 a více nebo
    je pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána)
   • ii. Překontroluje, zda má návštěva nasazenou roušku
   • iii. Předá k vyplnění a podpisu Čestné prohlášení, které je přílohou tohoto
    nařízení (za nezletilé vyplňuje a podepisuje zák. zástupce)
   • iv. Návštěva si řádně desinfikuje ruce
  • g. Po ukončení návštěvy se opět rodina hlásí sestře (příp. personálu) konající službu,
   personál poté desinfikuje plochy, kterých se dotýkají ruce virucidním účinkem
  • h. Procházky jsou povoleny pouze v areálu Slezské nemocnice Opava
  • i. Pokud je to možné, klient používá roušku
  • j. Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji se nedoporučují (lze využít společenské či
   venkovní prostory)
  • k. Během či po návštěvě je nutné větrání
  • l. Zatím se nepovolují dovolenky klientů k rodinám domů
  • m. Toto nařízení bude vyvěšeno na výtahu, na hlavním vchodu, na nástěnkách, i na
   webových stránkách

 

Ke stažení: