Povolují se návštěvy klientů Domova Vesalius od 5.12.2020 za níže stanovených podmínek:

a. Maximální počet osob jsou dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (doporučeno: rodina zvolí jednoho či dva zástupce a nebude docházet ke střídání osob);

b. Návštěva probíhá primárně na pokoji (jednolůžkovém), maximálně omezí kontakty s dalšími klienty, zbytečně nevyužívá společenských místností, chodeb apod. U dvoulůžkových pokojů se nedoporučují návštěvy na pokoji, vždy záleží na domluvě s personálem a druhým klientem (lze využít veřejné prostory);

c. Maximální doba návštěvy je jedna hodina;

d. Návštěva musí mít respirátor (toleruje se i rouška), který je správně nasazen (na nos i ústa)! Toto pravidlo platí i pro děti!

e. Po ukončení návštěvy je rodina povinna otevřít okno a řádně vyvětrat!

f. Každá návštěva má povinnost ohlásit se na sesterně (3 NP, tel. číslo 597 457 874), kde sestra provede následné úkony (bez vykonání těchto úkonů se návštěva nepovoluje):

  • i. Sestra na službě změří teplotu návštěvě (pokud je naměřeno 37,0 a více nebo je pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána)
  • ii. Překontroluje, zda má návštěva nasazený respirátor/roušku
  • iii. Návštěva vyplní a podepíše Čestné prohlášení (za nezletilé vyplňuje a podepisuje zák. zástupce)
  • iv. Návštěva si řádně desinfikuje ruce

g. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob a za dodržení odstupů (min. 2 metry)

V Opavě, 1.12.2020

Bc. Kamil Kupka
vedoucí Domova

 

Ke stažení: