AKTUALIZACE PRAVIDEL
PRO NÁVŠTĚVY
OD 7.4.2021

1) Od 7.4.2021 se povolují návštěvy za níže uvedených pravidel, jejich
nerespektování opět může vést k zákazu návštěv, prosíme tedy respektujte
daná pravidla, chráníte své blízké i personál:
      a. Maximální počet osob – jedna dospělá osoba na jednoho klienta
          ve stejném čase;
      b. Návštěva probíhá primárně na pokoji (jednolůžkovém),
          maximálně omezí kontakty s dalšími klienty, zbytečně
          nevyužívá společenských místností, chodeb apod. U
          dvoulůžkových pokojů se nedoporučují návštěvy na pokoji,
          vždy záleží na domluvě s personálem a druhým klientem (lze
          využít veřejné prostory);
      c. Návštěva bude testována antigenním testem1
      d. Maximální doba návštěvy je 60 minut;
      e. NÁVŠTĚVA MUSÍ MÍT – PO CELOU DOBU –
          RESPIRÁTOR FFP2 (není respektováno – rouška, šál, šátek apod.)!

_________1 tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad; na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad nebo osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19)

         Pokud návštěva nebude mít potřebný respirátor – návštěva nebude umožněna.
      f. Po ukončení návštěvy je rodina povinna otevřít okno a řádně
         vyvětrat!
     g. Každá návštěva má povinnost ohlásit se na sesterně (3 NP, tel.
         číslo 597 457 874), kde sestra provede následné úkony (bez
         vykonání těchto úkonů se návštěva nepovoluje):
               i. Sestra na službě změří teplotu návštěvě (pokud je naměřeno
                  37,0 a více nebo je pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána)
               ii. Překontroluje, zda má návštěva nasazený respirátor
              iii. Návštěva vyplní a podepíše Čestné prohlášení
              iv. Návštěva si řádně desinfikuje ruce
     h. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo
         k velké koncentraci osob a za dodržení odstupů (min. 2 metry)

V Opavě, 6.4.2021

                                                                                    Bc. Kamil Kupka
                                                                              vedoucí Domova Vesalius

Ke stažení:

Praktický lékař - objednání