Domov Vesalius

Nepřetržitá péče poskytovaná v nově zrekonstruovaných bezbarierových prostorách.
Profesionální a přátelské prostředí pro vaše nejbližší.

Poslání, cíle, zásady

Poslání

Prostřednictvím pobytové služby Domova Vesalius, která se co nejvíce přibližuje domácímu prostředí, nabízíme udržení a posílení
soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost.
Své zdravotní a sociální indispozice nemohou zvládat ve svém přirozeném prostředí za pomoci svých blízkých či ambulantních nebo terénních
služeb a to tak, aby i přes své onemocnění mohli žít plnohodnotným a důstojným životem.

Cíle poskytované služby

Poskytovaná sociální služba si klade za cíl aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

 

Kroky k dosažení:

 • zajištění komplexní zdravotně – sociální péče
 • udržení nebo znovuvybudování jeho přirozených sociálních vazeb
 • získávání nových dovedností vedoucí k udržení a posílení soběstačnosti
 • podpora uživatelů a umožnění využití běžných služeb mimo domov
 • poskytovat sociální službu co nejvíce se přibližující domácímu prostředí

Cílová skupina

Komu službu poskytujeme

 • Dospělým osobám starším 27let se sníženou soběstačností, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého
  chronického onemocnění tzn. dlouhodobé nebo trvalé často nevyléčitelné onemocnění, při kterém dochází ke změně organismu a vyžadující nepřetržitou péči. Tyto osoby nevyžadují speciální péči například z důvodu psychiatrického onemocnění, demence, závislosti na návykových látkách a podobně.
 • Především občanům Opavy a spádových obcí

 

Komu službu neposkytujeme

 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí
  téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • osobám které požadují sociální službu, kterou domov neposkytuje a to i s ohledem na cílovou skupinu

Zásady poskytování sociální služby

Služba je poskytována na základě:

 • vzájemného respektu,
 • důvěry a úcty mezi uživatelem a personálem
 • individuálního přístupu k uživateli dle jeho potřeb s pochopením a empatií
 • podpory, samostatnosti a uplatňování svobodné vůle uživatelů
 • odbornosti a týmovosti zaměstnanců (multidisciplinární spolupráce)
Praktický lékař - objednání