GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR dokument ke stažení (.pdf)

Společnost Vesalius spol. s r.o. / MEDEA DOMÁCÍ PÉČE OPAVA s.r.o. / Domov Vesalius, z. ú. (dále jen Společnost) se stará o vaše osobní údaje. Vaše soukromí nám není lhostejné, a proto byly přijaty následující Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to nejen při výkonu zdravotní a sociální péče, kdy vystupujeme jako Společnost, ale rovněž v soukromoprávních vztazích.

Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni udělat maximum pro jejich ochranu. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto zásady byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vešlo ve známost pod zkratkou GDPR.

V těchto zásadách se vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, a proto jsme zvolili metodu otázek a odpovědí. Informace, které jsme povinni vám dle GDPR poskytnout, se dozvíte v následujícím pořadí:

 • Kdo je správcem osobních údajů?
 • Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
 • K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
 • Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
 • Jak byly osobní údaje získány?
 • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?
 • Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
 • Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
 • Jak jsou osobní údaje chráněny?
 • Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
 • Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů?
 • Jak můžu uplatnit svá práva?
 • Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Kamila Nečase na e-mailové adrese kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz . Ve všech případech nás lze také kontaktovat na naší doručovací adrese naší Společnosti: Sušilova 1751/1, 746 01 Opava.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je Společnost Vesalius spol. s r.o. / MEDEA DOMÁCÍ PÉČE OPAVA s.r.o. / Domov Vesalius, z. ú., IČ: 26875012 / 27767451 / 08344078, se sídlem Pekařská 2810/64, 746 01 Opava / Sušilova 1751/1, 746 01 Opava.

Předávání osobních údajů mezi jednotlivými orgány společnosti je dostatečně zabezpečeno, neboť všichni zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivosti případně jsme učinili vhodná opatření k zajištění zabezpečení (viz dále).

Kontaktní údaje správce:

společnost Vesalius spol. s r.o.  
Elektronická podatelna: recepce@vesalius.cz
ID datové schránky: cx999kc

společnost MEDEA DOMÁCÍ PÉČE OPAVA s.r.o.  
Elektronická podatelna: medea@medea-opava.cz
ID datové schránky: 2eakvty

společnost Domov Vesalius, z. ú.
Elektronická podatelna: recepce@vesalius.cz
ID datové schránky: 6s6ekgj

KDO JE POVĚŘENCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem je Mgr. Kamil Nečas, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz

K JAKÉMU ÚČELU OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Pokud jsme osobní údaje potřebovali v minulosti, archivujeme je za účelem archivace ve veřejném zájmu. Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na:

 • účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas– jedná se o zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. pro zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti (např. zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele…)
 • účely k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas– zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte.

Společnost zpracovává osobní údaje k následujícím účelům, které nevyžadují váš souhlas:

 • na základě právních titulů:
  • a) plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních a zdravotních služeb;
  • b) za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb – na základě smlouvy či předpisu lékaře;
  • c) po dobu, kdy budete využívat dané služby;
  • d) po uplynutí této doby ještě 10 let budou uloženy v archivu Společnosti, poté pak skartovány;
  • e) Vaše osobní údaje nebude Společnost předávat žádným jiným osobám ani subjektům;
  • f) splnění dalších právních povinností – pokud společnost vystupuje v soukromoprávních vztazích (např. jako vlastník nemovitostí), půjde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; společnost je také zaměstnavatel, a proto na něj dopadá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; v neposlední řadě na Společnost dopadají účetní a daňové předpisy;
 • uzavření a následné plnění smlouvy mezi Společnosti a smluvním partnerem(zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – v případě, kdy společnost vstupuje do smluvního vztahu musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (potřeba identifikovat druhou smluvní stranu, závazek dodat zboží či poskytnout službu, …);
 • ochrana oprávněných zájmů(zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou zejména propagace, transparentnost, výkon a ochrana vlastnického a dalších práv, vymáhání a prodej pohledávek, ochrana životního prostředí či třeba vnitřní potřeby fungování společnosti; o našich oprávněných zájmech se dočtete dále, nicméně je důležité sdělit, že v případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek, popř. nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů. V případech, kdy tomu tak není, správce vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o poskytnutí kontaktních údajů (e-mailové adresy či telefonního čísla).

Někdy Vás společnost (v případě písemných nebo video reportáží na našich stránkách, informování o událostech organizovaných společností apod.), vás mohou při své činnost požádat o zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám vždy poskytujete dobrovolně. Můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zdůrazňujeme, že v případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu „pouze“ na základě oprávněného zájmu či ve veřejném zájmu můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

JAKÉ JSOU NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY?

Osobní údaje zpracovává společnost rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje zpracovávány v omezeném režimu, pokud nestojíte přímo o výmaz osobních údajů. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a možnosti omezení zpracování se dočtete dále.

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

 • ochrana našich klientů a pacientů,
 • výkon a ochrana vlastnického práva,
 • výkon dalších práv a právních nároků,
 • vymáhání a prodej pohledávek,
 • bezpečnost a ochrana života a zdraví
 • vnitřní potřeby fungování Společnosti.

 

Ochrana našich klientů a pacientů

U klientů sociální služby je zpracování většiny osobních údajů pokryto také právním titulem plnění smlouvy, neboť s klienty sociální služby je uzavírána smlouva, u pacientů se postupuje dle zákonů ve zdravotnictví.

Je také důležité zmínit, že v některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Výkon a ochrana vlastnického práva

Společnost spravuje majetek, vystupuje v roli – vlastníka i nájemce.  Při této činnosti může dojít k nejrůznějším zpracování osobních údajů. Společnost se může obrátit na soud v případě poškození majetku. Ochrana vlastnictví požívá ústavní ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a považujeme za důležitý oprávněný zájem.

Výkon dalších práv a právních nároků

Vaše osobní údaje, včetně historie komunikace s vámi, zpracováváme v nezbytném rozsahu také pro účely uplatnění právních nároků, které mohou vzniknout či vznikly vůči vám, zejména na základě předchozího smluvního vztahu s námi. Tyto osobní údaje jsou zpravidla využívány jako důkazy v soudním či jiném řízení.

Vymáhání a prodej pohledávek

Občas dochází k tomu, že se dostanete do problémů se splácením domluvených částek.  Naším primárním cílem je s vámi tyto problémy efektivně a ke vzájemné spokojenosti řešit, nicméně i tak v některých situacích společnou řeč nenalezneme. A právě v těchto situacích dochází k tomu, že musíme využít vaše osobní údaje, které u nás evidujeme a v některých případech i údaje, především kontaktní, z veřejně dostupných zdrojů, tj. sociálních sítí apod., abychom vás mohli například kontaktovat. Za určitých okolností (nereagujete, nejste k zastižení, nemáte zájem na řešení vzniklé situace apod.) však dochází i k tomu, že jsme nuceni naše pohledávky za vámi předat na jinou společnost, která se na vymáhání pohledávek specializuje. V těchto případech předáváme dané společnosti relevantní osobní údaje i další data relevantní k dané pohledávce. Tyto údaje předáváme i v případě, kdy se rozhodneme, že pohledávku postoupíme.

Bezpečnost a ochrana života a zdraví

Z důvodu ochrany našeho majetku, tj. budov, zařízení, a z důvodu ochrany majetku, života a zdraví osob před protiprávním jednáním, i v rámci prevence a objasňování civilních deliktů, přestupků či trestných činů, využíváme kamerové systémy nainstalované v budovách společnosti. Záznamy z těchto kamerových systémů uchováváme po dobu maximálně 30 dnů V odůvodněných případech, zejména v případě narušení bezpečnosti, záznamy uchováváme po dobu nezbytně nutnou a předáváme je příslušným orgánům veřejné moci, například orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, celní správě, státnímu zastupitelství či soudům.

Je také důležité zmínit, že v některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Vnitřní potřeby fungování společnosti

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány našimi zaměstnanci v rámci vnitřních potřeb fungování společnosti v různých informačních systémech.

NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ

Zdůrazňujeme, že v případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu „pouze“ na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

JAK BYLY OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁNY?

Osobní údaje získáme z různých zdrojů:

 • přímo od vás z vyplněných formulářů– zpravidla se jedná o listinné formuláře, nicméně může jít také o formuláře elektronické; na všechny formuláře se snažíme umístit upozornění, že dochází ke zpracování osobních údajů s odkazem na tyto Zásady ochrany osobních údajů;
 • přímo od vás ze vzájemné komunikace– pokud se na nás obrátíte poštou, telefonicky nebo e-mailem, budeme poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze za účelem, ke kterému jste nám je poskytli a následně za účelem archivace ve veřejném zájmu;
 • přímo od vás z uzavřených smluv– v případě uzavření smlouvy budeme údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy a následně za účelem ochrany práv z dané smlouvy po dobu trvání zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt;
 • z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí– například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, insolvenčního rejstříku nebo například Katastru nemovitostí;
 • od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů– zejména od jiných orgánů státní správy, Policie České republiky…
 • od třetích stran, se kterými spolupracujete– zejména od smluvních partnerů;

 

INFORMACE PŘÍMO OD VÁS

Pokud byly osobní údaje získány přímo od vás, pak jsme povinni vám poskytnout informace v souladu s čl. 13 GDPR. Jedná se o informace o totožnosti a kontaktní údaje správce, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Vedle těchto informací vám v okamžiku získání osobních údajů rádi poskytneme také další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování. Tyto údaje vám vždy poskytne příslušný pracovník společnosti, popř. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Často také bývají uvedeny přímo na daném formuláři či souhlasu. Jedná se o dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; informace o jednotlivých právech a právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; poučení o právu odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, poučení o skutečnosti, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a poučení o možných důsledcích, pokud nám údaje neposkytnete. Dozvíte se také o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a v těchto případech také informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

INFORMACE Z JINÝCH ZDROJŮ

Pokud byly osobní údaje získány z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, od třetích stran či ze sociálních sítí a internetu jsme povinni vám poskytnout informace v souladu s čl. 14 GDPR. Jedná se o následující informace: totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Je-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, sdělíme vám také tento rozšířený okruh informací: doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; naše oprávněné zájmy, popř. oprávněné zájmy třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; poučení o jednotlivých právech vč. práva odvolat souhlas a práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

V tomto případě vám informace poskytneme v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce nebo do okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci s vámi, či nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

Tyto údaje vám vždy poskytne příslušný pracovník společnosti, popř. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Většinu těchto informací ale naleznete také v těchto Zásadách. Může se stát, že osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat mlčenlivost nebo v rámci zachování lékařského tajemství (např. u sociálních pracovníků podle zákona o sociálních službách). V takovém případě nejsme povinni tyto informace poskytnout. To znamená, že pokud podáte podnět či stížnost, ve které uvedete osobní údaje třetí osoby, nebudeme tuto osobu nutně informovat, pokud s osobními údaji bude pracovat pracovník, na kterého se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění zákonných nebo smluvních povinností, popř. při zpracování na základě veřejného či opravného zájmu, popř. s vaším souhlasem zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje– jedná se zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, datum nebo místo narození, čísla průkazů totožnosti, údaje uvedené na rodném či oddacím listu, vlastnoruční podpis; v případě, že podnikáte, jde také o IČ a DIČ;
 • adresní a kontaktní údaje– jedná se zejména o veškeré adresy (trvalý pobyt, korespondenční adresy, v případě podnikatelů adresa sídla) a dále kontaktní údaje, tj. telefonní čísla, e-maily, adresy sociálních sítí, ID datových schránek apod.;
 • informace ze vzájemné komunikace– informace z listinné pošty, e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů, dále také informace z podnětů či stížností;
 • informace o sociálních poměrech– jedná se zejména o věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, profesi, údaje o zaměstnavateli, počet dětí apod.;
 • informace o majetkových poměrech– jedná se zejména o údaje spojené s financemi a majetkem, jako je například informace o zdroji a výši příjmů, bankovním účtu a informace o pohledávkách a závazcích, výše příspěvku na péči a dalších dávkách;
 • fakturační a transakční údaje– jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
 • údaje z veřejných registrů– jedná se zejména o informace z insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů nebo například Katastru nemovitostí;
 • elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci– jedná se zejména o údaje o elektronických komunikačních prostředcích, které slouží k autentizaci, to znamená k ověření identity; např. elektronický podpis nebo běžně používané přihlašovací uživatelské jméno na naše internetové stránky;
 • záznamy z kamerových záznamů– V rámci našich budov je instalovaný kamerový systém zachycující některé společné prostory za účelem ochrany bezpečnosti klientů/pacientů a majetku Společnosti. Záznam slouží pouze pro účely vyšetřování trestného činu, přestupku či pro vedení soudního řízení apod. Tyto údaje jsou zpracovávány z titulu oprávněného zájmu správce údajů. Záznamy z těchto kamerových systémů uchováváme po dobu maximálně 30 dnů; v odůvodněných případech, zejména v případě narušení bezpečnosti, záznamy uchováváme po dobu nezbytně nutnou a předáváme je příslušným orgánům veřejné moci, například orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, celní správě, státnímu zastupitelství či soudům;
 • fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostech klientů/pacientů/zaměstnanců– jedná se o fotografie pořízené se souhlasem nebo na základě oprávněného zájmu, které bývají používány na našich internetových stránkách či profilech na sociálních sítích, zejména na Facebooku, a v tištěných i elektronických médiích;

V určitých případech zpracováváme také zvláštní kategorie osobních údajů, které byly dříve označovány jako tzv. citlivé údaje, tj. osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetických údajů, biometrických údajů a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Tyto osobní údaje bývají zpracovávány v těchto případech:

 • údaje o zdravotním stavu pro účely plnění povinností a výkonů ordinací – tyto osobní údaje mohou být zpracovány i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 psím. b) GDPR;
 • údaje o zdravotním a sociálním stavu pro účelyposkytování sociálních služeb – tyto osobní údaje mohou být zpracovány i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR;
 • zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů v případě, kdy osoba není fyzicky nebo právně způsobilá udělit souhlas– výjimečně může dojít k ojedinělému zpracování z tohoto důvodu, a to i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR;
 • zpracování zjevně zveřejněných osobních údajů– výjimečně můžeme tyto osobní údaje zpracovat, pokud je zcela jistě prokázáno, že jste je vy sám zveřejnil, nicméně půjde zpravidla o ojedinělé a výjimečné zpracování;

PŘEDÁVÁNÍ PŘÍJEMCŮM A ZPRACOVATELŮM

Osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům nebo zpracovatelům:

 • podnikatelé poskytující právní služby– advokáti, soudní exekutoři a insolvenční správci;
 • poštovní služby a kurýři;
 • veřejnost v rámci informování o společenských, kulturních a dalších akcích společnosti – jedná se o informace na našich internetových stránkách či profilech na sociálních sítích, zejména na Facebooku, a v tištěných i elektronických médiích;

V žádném případě s osobními údaji neobchodujeme ani je nepředáváme třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketingu.

BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?

Osobní údaje běžně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

V případě, kdy by mělo dojít k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, o tomto budete informováni. V takovém případě budete odkázáni na existenci či neexistenci rozhodnutí evropské Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení dokumentů, ve kterých jsou obsaženy vaše osobní údaje, jsou uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných úředních osob. V budově Společnosti je nainstalován kamerový systém, dále vedeme evidenci klíčů apod. Kontrolou na recepci může být zamezeno vstupu neoprávněným osobám.

Z důvodu personální bezpečnosti jsme přijali pravidla pro zaměstnance a další osoby, které jsou oprávněny nakládat s osobnímu údaji. Ta jsou obsažena v následujících dokumentech:

 • směrnice o ochraně a zpracování osobních údajů– všichni zaměstnanci jsou v ní zavázáni mimo jiné k mlčenlivosti;
 • spisový a skartační řád;
 • pokyn jednatele o informačních systémech provozovaných v počítačové síti společnosti;
 • organizační řád;
 • pracovní řád;

JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDAT?

Doba zpracování se odvíjí od právního titulu:

 • v případě udělení souhlasuse zpracováním osobních údajů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – po dobu, dokud trvá účel, pro který byl souhlas udělen, popř. do doby odvolání souhlasu;
 • v případě uzavření a následném plnění smlouvymezi společností a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost;
 • v případě zpracování při plnění právních povinnosti, která se na Společnost vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – po dobu trvání příslušné právní povinnosti; osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum;
 • v případě zpracování při splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) – po dobu existence veřejného zájmu, poté zpravidla dojde k dalšímu zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu;
 • v případě zpracování na základě oprávněného zájmu(zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) budou osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů Společnosti uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel – tato lhůta se často odvíjí od zákonných promlčecích či prekluzivních lhůt;
 • v případě archivacese doba řídí spisovým a skartačním řádem – po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

V případě zpracování na základě souhlasu máte možnost souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě zpracování na základě oprávněného nebo veřejného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pokud bude námitce vyhověno, budou dokumenty, obsahující osobní údaje, zlikvidovány nebo, pokud to vyžaduje zákon, předány k archivaci.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Děláme vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Garantujeme vám následující práva:

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud hodláme dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytneme vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v těchto Zásadách; to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Úřad městské části osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, nicméně můžete se na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Městská část zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány). Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Dle GDPR můžete námitku vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování. Takové zpracování ovšem v současné době vůbec neprovádíme.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlasem udělen. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

JAK MŮŽU UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce:

společnost Vesalius spol. s r.o.  
Elektronická podatelna: recepce@vesalius.cz
ID datové schránky: cx999kc

společnost MEDEA DOMÁCÍ PÉČE OPAVA s.r.o.  
Elektronická podatelna: medea@medea-opava.cz
ID datové schránky: 2eakvty

společnost Domov Vesalius, z. ú.
Elektronická podatelna: recepce@vesalius.cz
ID datové schránky: 6s6ekgj

Jednotlivá práva můžete uplatnit rovněž také u pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz .

OBECNÉ INFORMACE K UPLATNĚNÍ PRÁV

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně.

Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

JSOU OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATICKY VYHODNOCOVÁNY?

Osobní údaje automaticky nijak nevyhodnocujeme ani neprovádíme žádné profilování.

 

Praktický lékař - objednání